Doctorat en Química Orgànica

Criteris d’Admissió


La incorporació al Programa de Doctorat està regulada per la normativa legal (Reales Decretos 1393/2007 y 99/2011) adaptada als criteris de convergència europea i les disposicions pròpies de la Universitat de Barcelona. De manera general, pot sol.licitar-hi l'accés qualsevol persona que satisfaci els següents requisits,

 • estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari,
 • estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, com a mínim, 60 ECTS han de ser de nivell de Màster,
 • estar en possessió d’un títol universitari obtingut en sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol espanyol de Màster i que habilita en el país d’origen per accedir als estudis de doctorat,
 • estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor.


Períodes d’Admissió


La Universitat de Barcelona estableix dos períodes, Tardor i Primavera, per accedir als Programes de Doctorat, els quals solen coincidir amb els mesos d’octubre i març respectivament. Per a una informació més detallada, mireu Calendari.


Sol.licituds d’Admissió


Atesa la naturalesa dels estudis de doctorat de Química Orgànica, és recomanable que qualsevol candidat a incorporar-se al nostre Programa contacti amb un Grup de Recerca. Cal cercar, entre tots els Investigadors que treballen en les diferents Línies de Recerca, algun Investigador que estigui disposat a actuar com a Director de la seva Tesi, que l’accepti al seu grup i que li proporcioni el finançament imprescindible per realitzar la tasca de recerca. En cas de no trobar-ne cap, cal que es posi en contacte amb el President de la Comissió Acadèmica.

Un cop es disposa del vist-i-plau d’un dels nostres Investigadors, cal presentar la documentació que s’especifica a continuació en català, espanyol o anglès al Dr. Xavier Verdaguer, President de la Comissió Acadèmica, si els estudis de Màster s'han dut a terme a Espanya o en qualsevol altre país de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, EEES, o al Degà de la Facultat de Química, si aquests estudis s'han realitzat en qualsevol altre país. La documentació a presentar per ser admès al Programa de Doctorat depèn, doncs, de la situació del sol·licitant.


Estudiants que han cursat el Màster en Química Avançada: Química Orgànica

Han d’adreçar els següents documents al President de la Comissió Acadèmica, presentant-los a la Secretaria del Departament de Química Orgànica:

 • Sol·licitud d'accés, admissió i matrícula debidamente cumplimentada y firmada.
 • Document de Compromís.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Expedient acadèmic dels estudis de grau, incloent la data d’expedició del títol o de la seva petició.
 • Expedient acadèmic del Màster universitari, en què consti la superació de 60 crèdits ECTS.


Estudiants que han cursat un altre Màster Oficial a qualsevol altre centre d’Espanya

Han d’adreçar els següents documents al President de la Comissió Acadèmica, presentant-los a la Secretaria del Departament de Química Orgànica:

 • Sol·licitud d'admissió i matrícula complimentada i signada.
 • Document de Compromís.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Còpia compulsada del títol de Grau o certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Còpia compulsada del títol de Màster Universitari Oficial o certificació acreditativa de la seva expedició.


Estudiants amb titulacions d’accés obtingudes en un país de l'EEES

Han d’adreçar els següents documents al President de la Comissió Acadèmica, presentant-los a la Secretaria del Departament de Química Orgànica:

 • Sol·licitud d’accés degudament complimentada i signada.
 • Document de Compromís.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Còpia compulsada del títol de Grau o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Còpia compulsada del títol de Màster o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Còpia compulsada de l'expedient acadèmic del títol de Màster, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats, així com la relació de matèries que integren aquests estudis, on consti la valoracióen crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Còpia compulsada del certificat expedit pel Ministeri d’Educació del país que emet els documents, o de l’organisme competent, en el qual se certifiqui que la titulació presentada (Grau i Màster) faculta per l’accés els estudis de doctorat en aquell país.
 • Justificant d’abonament de la taxa per a l’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats estrangers per a l’accés a estudis de màster i doctorat fixada al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.


Estudiants amb titulacions d’accés obtingudes en un país que no pertany a l’EEES

Han d’adreçar els següents documents al Degà de la Facultat de Química, presentant-los a la Sra. Manoli Mora, Secretària de la Facultat de Química:

 • Sol·licitud d’accés degudament complimentada i signada.
 • Document de Compromís.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Còpia compulsada del títol de Grau o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Còpia compulsada del títol de Màster o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Còpia compulsada de l'expedient acadèmic del títol de Màster, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats, així com la relació de matèries que integren aquests estudis, on consti la valoracióen crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Còpia compulsada del certificat expedit pel Ministeri d’Educació del país que emet els documents, o de l’organisme competent, en el qual se certifiqui que la titulació presentada (Grau i Màster) faculta per l’accés els estudis de doctorat en aquell país.
 • Justificant d’abonament de la taxa per a l’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats estrangers per a l’accés a estudis de màster i doctorat fixada al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.


Si la formació del sol·licitant no és l'adient per afrontar amb normalitat una Tesi Doctoral en Química Orgànica, la Comissió Acadèmica té la potestat de condicionar l'admissió al Programa a la realització d'uns complements de formació. Per a més informació, consulteu la normativa d'accés i admissió als Programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència