Doctorat en Química Orgànica

Un cop el doctorand hagi estat admès al Programa, hagi completat satisfactòriament el procés de matriculació i la Comissió Acadèmica li hagi comunicat la Comissió de Seguiment que li ha estat assignada, el doctorand ha de procedir a la presentació del seu Pla de Recerca.

El Pla de Recerca és un escrit que el doctorand amb el vist-i-plau del seu Director ha de presentar a la seva Comissió de Seguiment al llarg del mes de gener o de maig, depenent si l’admissió al Programa ha tingut lloc als períodes de Tardor o Primavera respectivament. El Pla de Recerca ha d’indicar el nom del doctorand, els dels directors i del tutor si escau, la línia de recerca en què es desenvoluparà la Tesi, una proposta de títol, una curta memòria sobre el tema de treball, els objectius de la recerca, la metodologia de treball així com una planificació temporal i, si escau, un breu esment sobre possibles resultats preliminars que puguin il·lustrar la línia que es vol continuar.

A la vista del Pla de Recerca presentat, la Comissió de Seguiment emetrà un breu informe sobre la seva idoneitat. Si l’informe és favorable, el doctorand haurà de lliurar-lo a la Secretaria del Departament de Química Orgànica junt amb una sol·licitud que pot obtenir-se a la Secretaria de la Facultat de Química i que previament s’haurà passat pel Registre Oficial de la Facultat de Química. Per a codis UNESCO consulteu Àrees i Matèries.

A la vista de l’informe de la Comissió de Seguiment i de la sol·licitud presentada, el President de la Comissió Acadèmica del Programa la signarà i la secretaria del Programa obrirà una carpeta d’activitats personalitzada que recollirà totes les activitats de formació en què intervé el doctorand. El doctorand recollirà la sol·licitud degudament signada i la lliurarà a la Secretaria de la Facultat. En aquest moment s’inicia la Tesi Doctoral.

Paral·lelament, el doctorand haurà de lliurar a la Secretaria del Programa un document de confidencialitat signat per cada membre de la Comissió de Seguiment.

Si l’informe de la Comissió de Seguiment és negatiu, el doctorand disposa de sis mesos per reelaborar-lo d’acord amb les indicacions i suggeriments que se li facin.

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència