Doctorat en Química Orgànica

Marc Regulador


La Presentació i Defensa d’una Tesi Doctoral està regulada pels Reials Decrets RD 1393/2007 i 99/2011 i la normativa de la Universitat de Barcelona. És particularment recomanable llegir amb atenció aquesta normativa que descriu amb detall el procés de Presentació i Defensa de les Tesis Doctorals.


Tesi Doctoral


 • El treball de recerca original dut a terme pel Doctorand ha de conduir a l’elaboració d’una Tesi Doctoral, la qual pot presentar-se com a Memòria o com a Compendi de Publicacions, d’acord amb la normativa establerta per la Universitat de Barcelona.
 • Si quan s’acosti el moment de presentar la Tesi es considera que el títol que inicialment es va triar no s’adiu a la investigació duta a terme s’ha de demanar la seva modificació. Aquest canvi només requereix la presentació d’una sol·licitud al Registre i, a continuació, a la Secretaria del Departament de Química Orgànica perquè sigui acceptat per la Comissió Acadèmica del Programa.
 • Una Memòria ha d’incloure, a gran trets, una Introducció General, els Objectius de la Recerca, la Metodologia, els Resultats assolits, un Resum, les Conclusions Finals i la Bibliografia pertinent.
 • Una Tesi es pot presentar com a Compendi de Publicacions si se satisfan els següents requisits:
  • Tenir un mínim de tres articles de recerca experimental o teòrica on el doctorand consti com autor. En dos d’aquests articles el doctorand ha de constar com a primer autor o co-primer autor
  • Els tres articles han de ser de primer o segon quartil en alguna de les àrees temàtiques definides pel Journal Citation Report (JCR).
  • En el cas de comunicacions sense part experimental, cal incloure a la Tesi la part experimental que li correspongui.
  • Addicionalment es poden incloure articles de revisió bibliogràfica dels quals el doctorand en sigui autor. Aquests articles no comptaran en el mínim de tres articles assenyalats en el punt 1.
 • Una Tesi presentada com a Compendi de Publicacions ha d’incloure una Introducció General, en què es discuteixi la temàtica, s’especifiquin els objectius i s’aporti una Bibliografia General, un Resum Global en què es descriguin críticament els resultats assolits i unes Conclusions Finals que palesin la unitat del treball. Entre la Introducció i els resums esmentats cal incloure una còpia completa dels treballs presentats, fent constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors i la referència completa de la revista en què han estat publicats.
 • Una Tesi Doctoral pot estar redactada en qualsevol de les llengües oficials del Programa, és a dir, en català, castellà o anglès. La Generalitat de Catalunya atorga ajuts a les Tesis redactades en català.

 • NOTA IMPORTANT: De manera provisional, totes aquelles Tesis que hagin estat escrites en anglès hauran de presentar un resum en català o castellà l’extensió del qual no sigui inferior al 10% del total de la Tesi.

 • Una Tesi, independentment que es presenti com a Memòria o com a Compendi de Publicacions, ha de complir els següents requisits formals:
  • Ha d’estar enquadernada de manera adient.
  • El disseny de la portada és lliure, però ha de contenir obligatòriament i únicament el nom del doctorand, el títol de la Tesi i el logo de la Universitat de Barcelona. Només en aquells casos en què la Tesi s’hagi fet en règim de cotutela o al CSIC la portada podrà incloure el corresponent logo institucional.
  • El llom de la Tesi només ha d’indicar el nom del doctorand, Tesi Doctoral i l’any de lectura, d'acord amb la normativa de la Facultat de Química.
  • El disseny de la contraportada és lliure però no pot contenir cap informació o contingut explícit.
  • La primera pàgina ha d’indicar que la Tesi ha estat realitzada en el Programa de Doctorat en Química Orgànica de la Universitat de Barcelona i ha de mostrar, com a mínim, el títol de la Tesi, el nom del Doctorand i la seva signatura, el nom i filiació del/s Director/s de la Tesi i del Tutor si n’hi ha.


Dipòsit de la Tesi Doctoral


Un cop el Projecte de Recerca hagi assolit la maduresa adient, el doctorand, amb el consentiment del seu Director, podrà demanar a la seva Comissió de Seguiment una reunió on exposarà i defensarà el treball dut a terme i sol·licitar el seu vist-i-plau per presentar la Tesi. Així mateix, mostrarà a la Comissió de Seguiment un esborrany molt avançat de la Tesi Doctoral que es pretèn dipositar per tal que la Comissió pugui valorar la seva idoneïtat. Si la Comissió de Seguiment accepta endegar la Presentació de la Tesi, el doctorand haurà de formalitzar la sol·licitud i presentar els següents documents al Registre de la Universitat de Barcelona:

 • Sol·licitud complimentada amb ordinador.
 • Autorització del Director de la Tesi, ratificada pel Tutor de Tesi, si n’hi ha.
 • Un exemplar enquadernat de la Tesi signat pel doctorand que s’ajusti als criteris formals descrits a l’apartat anterior.
 • Un Curriculum Vitae del doctorand en paper i format electrònic, on constin clarament les dades personals, els estudis realitzats, les publicacions científiques, les presentacions a congressos, les estades en altres centres de recerca, les beques obtingudes i tots els mèrits científics que s’escaiguin.
 • Expedient acadèmic on consti la data d’admissió del projecte de tesi i la valoració anual de les comissions de seguiment que han avaluat el treball de Tesi.
 • Un document en format pdf de la Tesi.
 • Fitxa emplenada amb les dades per a la base TESEO segons el model normalitzat.
 • Una proposta complimentada amb ordinador de cinc experts que puguin formar part del Tribunal encarregat de jutjar la Tesi, explicitant la seva experiència investigadora i adjuntant les seves adreces i els seus CV quan no siguin membres d’Universitats o centres de recerca espanyols.
 • Cal recordar que el Tribunal estarà format per tres membres i que, com a màxim, només un d’ells pot pertànyer a la Universitat de Barcelona. Ni el Director de la Tesi ni el Tutor de la Tesi poden formar part del Tribunal i es recomana excloure els membres de la Comissió de Seguiment.
 • Els membres del Tribunal i el candidat no poden tenir publicacions conjuntes derivades de la Tesi
 • Els documents que s’escaigui per optar a la Menció Internacional.

Si la Tesi es presenta com a Compendi de Publicacions, caldrà afegir els següents documents:

 • Escrit del Director de la Tesi sobre el factor d’impacte i la categorització de la revista de les publicacions recollides en la Tesi.
 • En cas que es presenti alguna publicació feta en coautoria, cal aportar un informe del Director de la Tesi en què s’especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del Doctorand en cada article i es justifiqui si algun dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per elaborar una Tesi Doctoral o està pendent utilitzar‐lo en un futur.

Aquesta sol·licitud es resoldrà d’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona i el calendari establert per la Comissió Acadèmica del Programa i la Comissió d’Estudis de Doctorat de la Facultat, comunicant-se al Doctorand i al/s seus/s Director/s el resultat i el Tribunal que avaluarà la Tesi.


Dipòsit d’una Tesi Doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement


Si, per la naturalesa de la recerca duta a terme, el Doctorand i el/s Director/s de la Tesi consideren necessari protegir part dels continguts de la Tesi, caldrà demanar l’empara de la confidencialitat i presentar al Registre els següents documents a més dels indicats anteriorment:

 • Informes del/s Director/s i del Tutor, si n’hi ha, sobre el procediment de protecció o transferència a què s’ha de sotmetre la Tesi.
 • L’original o una còpia compulsada dels documents que acreditin que la Tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia.
 • Un exemplar de la Tesi xifrada signat pel Doctorand i pel/s Director/s. L’exemplar de la Tesi xifrada ha de permetre fer‐se una idea del treball de recerca dut a terme, per la qual cosa, només cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats.


Defensa de la Tesi Doctoral


Un cop ha estat autoritzada la presentació de la Tesi, el Doctorand ha de posar-se en contacte amb la Secretaria de la Facultat per endegar els tràmits per a la seva defensa pública, la qual haurà de fer-se en una Aula de la Universitat de Barcelona, d’acord amb la seva normativa i no més tard de tres mesos comptats a partir de la data de dipòsit.

És responsabilitat del doctorand informar a la Secretaria de la Facultat i a la Secretària del Departament de Química Orgànica i de la Comissió Acadèmica del lloc, dia i hora triats per a la defensa.


Darrers tràmits


Un cop s’hagi defensat la Tesi satisfactòriament, es podrà sol·licitar l’expedició del Títol de Doctor a la Secretaria de la Facultat previ pagament de les taxes corresponents. Per últim, és responsabilitat del Doctorand informar a les instàncies que s’escaigui sobre la finalització de la Tesi.


Historial de Tesis


 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència