Doctorat en Química Orgànica

A. Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels Estudis de Doctorat


1. Presentació

El sistema de qualitat de la Facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior elaborats per l' Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d'Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s'estableix en l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d'Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la Facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels graus i els Màsters Universitaris i desplega el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a instrument que ha d'utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d'aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels seus doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció de la rendició de comptes mitjançant l'elaboració de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests eixos reflecteixen el resultat de l'anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.


2. L'abast del sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de doctorat

El desenvolupament del sistema de garantia de la qualitat dels estudis de doctorat de la UB parteix d'un marc de referència comú, que és el SAIQU del centre i que pren en consideració els criteris següents:

 • Política i objectius de qualitat
 • El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i ens uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d'estudis

 • Disseny de l'oferta formativa
 • El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l'oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l'aprovació, per al control, per a l'avaluació i per a la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment la suspensió eventual del títol i l'atenció als suggeriments i a les reclamacions.

 • Desenvolupament de l'ensenyament i d'altres actuacions orientades a l'alumnat
 • El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi la mobilitat, tenen la finalitat essencial d'afavorir l'aprenentatge de l'estudiant

 • Personal docent i investigador i personal d'administració i serveis
 • El centre disposa de mecanismes que asseguren que l'accés, la gestió i la formació del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies

 • Serveis i recursos materials.
 • El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l'aprenentatge de l'alumnat

 • Resultats de la formació
 • El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès

 • Informació pública
 • El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d'informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.


3. Òrgan, unitat o persona responsable del sistema de gestió de qualitat

La UB, de conformitat amb l'article 46 de l'Estatut, té constituïda l'Agència de Polítiques i de Qualitat, aprovada pel Consell de Govern d'octubre de 2009.

L'Agència, com a òrgan consultiu i de supervisió, té, entre altres funcions, la coordinació de la gestió de la qualitat de tota l'oferta formativa (estudis de grau, màsters, doctorats i formació continuada), del seguiment de tots els estudis de doctorat i de l'avaluació d'aquests.

Fins que no s'adaptin els estudis de doctorat al Reial decret 99/2011 de doctorat, per a cada estudi de doctorat s'estableix una comissió, la Comissió dels Estudis de Doctorat, formada per un mínim de tres membres, un dels quals és el coordinador dels estudis de doctorat i exerceix les funcions de president. Aquesta comissió és la responsable de fer-ne el seguiment, de garantir-ne la qualitat —d'acord amb els protocols que estableix l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB—, de fer-ne l'anàlisi dels resultats, d'elaborar les propostes de millora que se'n derivin i d'informar anualment la Comissió dels Estudis de Doctorat del centre.

La Comissió dels Estudis de Doctorat, delegada del Consell de Govern de la Universitat, s'encarrega de l'establiment d'una coordinació adequada entre les comissions dels estudis de doctorat i els diferents òrgans de decisió als quals s'han delegat responsabilitats, tant en el centre o departament com en la Universitat; analitza l'informe elaborat per l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, i fa el seguiment dels estudis de doctorat de la Universitat per dur a terme les millores necessàries.

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió, conjuntament amb els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat, treballa de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i el desplegament del sistema de qualitat amb l'elaboració de la memòria anual i amb el seguiment de la planificació estratègica. Ha de complir els objectius següents:

 • Garantir que es mesurin, s'analitzin i s'utilitzin els resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès per a la presa de decisions i la millora continuada de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat.
 • Supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la qualitat.
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació dut a terme per les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

4. Mecanismes en el programa de doctorat que permetin obtenir informació relativa al desenvolupament d'aquest, dels programes de mobilitat i dels seus resultats

Des de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB s'elaboren les enquestes de satisfacció que es fan als doctorands al llarg del procés formatiu i de recerca.

Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments s'estableix en un protocol d'actuació elaborat per l'Administració de Centre i aprovat per la Junta.

Els elements bàsics del protocol d'actuació són els següents:

 • Totes les queixes, les reclamacions i els suggeriments els gestiona la Secretaria d'Estudiants i Docència, que canalitza les peticions cap a les persones o els òrgans que han de donar resposta.
 • La resposta elaborada en el pas anterior s'envia a la Secretaria d'Estudiants i Docència, que s'encarrega de tramitar la resposta a la persona sol·licitant amb còpia a la persona responsable de l'òrgan afectat.

Si el centre no té assignades competències per respondre les queixes o reclamacions rebudes, la Secretaria d'Estudiants i Docència les envia als òrgans competents perquè en tinguin coneixement i les tramitin, i s'avisa la persona sol·licitant que s'ha derivat la petició a l'òrgan corresponent.

Anualment el Deganat i l'Administració de Centre reben una relació dels formularis de queixes, reclamacions o suggeriments presentats, incloent-hi les respostes, i un informe de cada una de les unitats implicades respecte de les actuacions que han portat a la pràctica per corregir les deficiències que s'hagin pogut detectar.

D'altra banda, arran de l'acord entre l'AQU Catalunya i els consells socials de les set universitats públiques catalanes, es duu a terme l'estudi d'inserció laboral dels doctors del sistema universitari català.

Els resultats de les enquestes esmentades s'analitzen com a part de l'avaluació institucional dels estudis de doctorat i es remeten a la Comissió dels Estudis de Doctorat perquè els pugui analitzar per a la millora del programa.

Per avaluar la producció científica dels alumnes doctorats s'han establert diferents mecanismes, com són l'accés a una base de dades institucional en el moment d'inscriure la tesi perquè puguin mantenir actualitzat el seu currículum i la creació dels premis del Consell Social de la Universitat als millors treballs científics derivats d'una tesi doctoral llegida a la UB, amb la finalitat de reconèixer la dedicació a l'estudi i a la recerca de l'alumnat titulat i estimular-ne la producció científica i la transferència de coneixements a la societat.


5. Mecanismes per posar en marxa les accions i millores derivades del procés de presa de decisions

Els mecanismes del SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes i dels diversos processos els analitzin els òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats. La Comissió dels Estudis de Doctorat i la Comissió de Qualitat de la Facultat són els responsables de programar les accions per millorar els diversos processos derivats dels estudis de doctorat.


B. Sistema de Garantia de Qualitat en el Programa de Doctorat de Química Orgànica


La Comissió de Doctorat del Programa és l'encarregada de la gestió ordinària, l'organització i el control dels mecanismes interns de funcionament del programa, així com la designació i organització de les Comissions de Seguiment dels doctorands.

Les Comissions de Seguiment, formades per tres doctors, són l'òrgan de naturalesa academico-científica que realitza la funció de garantia de la qualitat del procés d'elaboració de les tesis, les funcions de les quals han estat descrites anteriorment. A grans trets, la seva participació en la garantia de la qualitat de les tesis es produeix mitjançant

 • La resolució de l’Admisió del Projecte de Tesi
 • El seguiment anual dels avenços i la formació dels doctorands
 • L’assessorament acadèmic i científic dels doctorands
 • L’informe dels seguiments anuals i sobre el dipòsit de tesis a la Comissió del Programa

La Comissió del Programa obtindrà la informació acadèmico-científica de les tesis doctorals en el moment del dipòsit de la Tesi. Aquesta informació es lliurarà amb la documentació necessària per a la defensa de la Tesi a la Secretaria del Programa i passarà a formar part dels indicadors que permetran avaluar la qualitat del Programa.

Així mateix, l’avaluació del Programa es basarà en la informació recollida per la Comissió del Programa en reunions periòdiques amb els investigadors i doctorands en què es podrà copsar el grau de satisfacció de tots els membres del Programa.

A més, el Programa posa a disposició de tots els interessats un mecanisme per fer arribar a la Comissió els suggeriment o crítiques que considerin oportunes.

 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència