Doctorat en Química Orgànica

Tesis Doctorals al nostre Programa


Una Tesi Doctoral consisteix en un treball original de recerca que ha de capacitar el doctorand per a un treball autònom en l’àmbit de la I+D+i. En el cas del nostre Programa, la Tesi s’inicia formalment amb l’acceptació del Pla de Recerca i es pot perllongar durant el temps que s’indica a continuació. En finalitzar aquest període, s’ha de procedir a la Presentació de la Tesi.

Des d’un punt de vista administratiu, el doctorand ha de renovar la seva matrícula anualment en el període establert per la Secretaria de la Facultat de Química (el període de matrícula sol durar unes setmanes dels mesos de setembre i octubre). És important advertir que només s’obre un període de renovació de matrícula, independentment del semestre (Tardor o Primavera) en què s’ha produït l’admissió al nostre Programa. La no renovació de la matrícula pot provocar l’expulsió del Programa.

Per tal de fer efectiva aquesta matrícula, la Comissió de Seguiment ha de lliurar una avaluació positiva sobre les activitats de recerca dutes a terme pel doctorand durant el darrer període. A fi d’obtenir aquesta avaluació positiva, el doctorand ha de presentar un informe amb el vist-i-plau del Director de la Tesi, per la qual cosa el doctorand ha de sol·licitar al portaveu de la Comissió de Seguiment la seva convocatòria i l’ informe preceptiu.

La Comissió Acadèmica del Programa ha establert uns continguts mínims per a aquests informes que depenen del punt en què es trobi la Tesi, en el benentés que cada Comissió de Seguiment pot demanar al doctorand el lliurament i l’exposició de totes aquelles dades que consideri oportunes. Els continguts mínims recomanats per la Comissió Acadèmica són els següents:

  • Primera matrícula: Breu resum escrit (un o dos fulls) de la recerca desenvolupada.
  • Segona matrícula: Breu resum escrit (cinc fulls) i presentació oral de la recerca desenvolupada.
  • Tercera matrícula: Breu resum escrit (cinc-deu fulls) i presentació oral de la recerca desenvolupada.
  • Quarta matrícula: Presentació Oral.

Durada de la Tesi Doctoral


D’acord amb la darrera normativa elaborada pel Ministerio de Educación (Reial Decret 99/2011 de 28 de gener de 2011) la durada màxima dels estudis de doctorat serà de tres anys a temps complet, a comptar des de l’admissió del doctorand al Programa fins a la Presentació de la Tesi Doctoral.

Si esgotat el termini de tres anys, el doctorand no hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la Tesi, la Comissió Acadèmica podrà autoritzar una pròrroga d’un any més i, excepcionalment, d’un altre any. A efectes del còmput de l’anterior període, no es consideraran les baixes per malaltia, maternitat o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Quant a la durada mínima d’una Tesi Doctoral, la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química ha establert que no s’acceptarà la tramitació de la Defensa de cap Tesi Doctoral que no hagi superat tres matrícules o, el que és equivalent, que no hagi superat els dos cursos des del seu començament.

La Comissió Acadèmica pot autoritzar que els estudis de doctorat es realitzin a temps parcial. En aquest cas, la durada de la Tesi pot arribar fins als cinc anys, prorrogables dos anys i, excepcionalment, un any més.


Reunions dels doctorands del Programa


Els continus canvis que estan experimentant els Programes de Doctorat han fet recomanable el manteniment de reunions periòdiques entre la Comissió Acadèmica i els doctorands. Aquestes reunions serveixen per aclarir dubtes, comunicar noves actuacions i plantejar suggeriments sobre el funcionament del Programa.

Independentment d’aquestes reunions, s’encoratja els estudiants a manifestar la seva opinió sobre qualsevol aspecte del Programa, adreçant-se al responsable, Dr. Pedro Romea o, si el tema és de més abast, al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat, el Vicedegà de Recerca i Doctorat.


Incidències durant la realització de la Tesi Doctoral


Si la Comissió de Seguiment considerés que la recerca desenvolupada pel doctorand no és satisfactòria o la seva maduració com a científic no assoleix els mínims exigibles, emetrà una avaluació negativa i suggerirà un seguit d’actuacions per solucionar els problemes detectats. Aleshores, el doctorand disposarà de sis mesos per millorar-los i superar aquesta avaluació. En el cas de no actuar satisfactòriament, la Comissió Acadèmica estudiarà la situació i, d’acord amb els informes rebuts i els que consideri necessari demanar, podria procedir a l’expulsió del doctorand del Programa.

Si al llarg de la realització de la Tesi, sorgissin problemes de caire científic o personal que fessin difícil la continuació de la recerca, el doctorand hauria de posar-se en contacte amb la Comissió de Seguiment i procedir a una exposició detallada dels problemes trobats. És responsabilitat de la Comissió de Seguiment suggerir una línia d’actuació i comunicar-la a la Comissió Acadèmica, que té la darrera paraula en qualsevol contenciós que es pugui presentar.


 

Amb la col·laboració de:

Seccio catalana RSEQ
Grup QO RSEQ
logo del Banco de Santander

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència