UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Línies actuals

Investigació en química organometàl·lica

  • Noves reaccions d'activació C–H per a la construcció d'heterocicles catalitzades per metalls.
  • Síntesi de lligands 1,3-dicarbonílics per a la complexació amb lantànids. Aplicacions a la computació quàntica.

Investigació en química orgànica de sistemes biològics

  • Proliferacions nocives d'Ostreopsis en la Mediterrània Nord-occidental: avaluació dels riscs potencials per la salut.
  • Síntesi i avaluació biològica de nous fàrmacs amb activitat anorèxica, antidiabètica i antitumoral.
  • Síntesi en fase sòlida de pèptids bioactius amb propietats quelatants.

Preparació industrial de fàrmacs

  • Desenvolupament de nous processos sintètics d'utilitat en la producció industial de fàrmacs.