UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica


Recerca Línies de Recerca Grup Vincles


La nostra activitat investigadora està centrada en el desenvolupament de nous processos estereoselectius eficients, selectius i d'ampli abast basats en la reactivitat d'enolats metàl·lics i la seva aplicació a la síntesi de productes naturals.

En particular, l'elevada nucleofília dels enolats de titani(IV) de cetones quirals ha estat fonamental per al disseny de noves reaccions aldòliques i de tipus Michael altament estereoselectives. D'altra banda, el descobriment del seu caràcter biradicalari ens ha permès emprar aquests enolats en processos de tipus radicalari. Al capdavall, el caràcter nucleòfil i radicalari dels enolats de titani són dues característiques d'una mateixa espècie que poden ser utilitzades indistintament per a la construcció estereoselectiva d'enllaços carboni-carboni i carboni-oxigen.

Paral·lelament, estem interessats en la utilització de complexos de níquel(II) estructuralment senzills per al desenvolupament de noves addicions catalítiques i asimètriques d'enolats de níquel(II) d'N-acil-1,3-tiazolidin-2-tiones a intermedis catiònics en processos de tipus SN1. El control estereoquímic d'aquests processos depèn de la presència de centres quirals a l'heterocicle o de lligands quirals units al metall.

L'aplicació d'aquests mètodes a la síntesi de productes naturals com ara l'herboxidiè/GEX 1A o la tedanolida C són una prova evident de la seva potencialitat sintètica.


Al capdavall, la síntesi de productes naturals constitueix per a nosaltres una font d'inspiració i un banc de proves per desenvolupar noves metodologies, senzilles i eficaces, de síntesi asimètrica.

Recerca


Recerca

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència