UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Jaume Farràs va néixer a Sant Llorenç Savall (Barcelona) l'any 1959, es va llicenciar en Química a la Universitat de Barcelona el 1982 i es va doctorar en Ciències Químiques, al Departament de Química Orgànica d'aquesta mateixa universitat, el 1989. Aquest mateix any va gaudir d'una beca MEC-Fulbright que li va permetre fer una estada postdoctoral al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York. Actualment és Professor Titular de la Secció de Química Orgànica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, ubicada en el campus d'ex­cel·lència internacional "Barcelona Know­ledge Campus" (BKC). Des de l'any 2007 forma part de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) dins del grup de recerca "Metodologia Sintètica Aplicada a Productes Bioactius" (SMBioCom).

 

La seva recerca gira al voltant de la química orgànica sintètica i les seves aplicacions biomèdiques. També ha treballat en el camp de la química de nucleòsids i oligonucleòtids modificats i en diversos aspectes de la química computacional i el modelatge molecular. Darrerament s'ha involucrat en el projecte " OstreoRisk" de l'Institut de Ciències del Mar, orientat a l'estudi i prevenció dels riscos derivats de la proliferació incontrolada d'algunes espècies de dinoflagel·lats bentònics com a conseqüència del canvi climàtic i l'acció antropogènica.

Actvitat docent

Grau de Química

 • Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica
  (coordinador)

  La Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica (QOEE) és una assignatura optativa de l'àmbit de la química orgànica on s'amplien els conceptes teòrics relacionats amb l'estructura de les molècules orgàniques que ja s'han après en les assignatures obligatòries del Grau. Una part molt important de l'assignatura està dedicada a l'estudi dels mètodes espectroscòpics i espectromètrics més utilitzats en la caracterització estructural de les molècules orgàniques (EM, UV-Vis, IR, RMN, tècniques quiròptiques...).

   

  L'objectiu final de l'assignatura és que no només s'entengin els detalls estructurals dels compostos orgànics sinó que, sobretot, s'aprengui a aplicar aquests coneixements de forma pràctica a problemes reals. Al final del curs, l'estudiant ha de ser perfectament capaç d'esbrinar detalladament l'estructura de molts compostos orgànics a partir de les dades espectroscòpiques disponibles.

   

  Plans docents i horaris
  Grau de Química

   

  Campus virtual UB

 • Gestió de Projectes

  Aquesta assignatura proporciona una introducció a les tècniques de gestió de projectes. La gestió de projectes és l'activitat de planificar, organitzar, motivar i controlar recursos, procediments i protocols per tal d'aconseguir un objectiu específic, com pugui ser realitzar un projecte dintre d'unes restriccions d'abast, qualitat, temps i cost. Un projecte és un esforç temporal assumit per a crear un producte, resultat o servei únic, que porta canvis beneficiosos o valor afegit. En l'àmbit professional de la químicaes fa un ús extensiu d'aquestes tècniques.

   

  En la primera part de l'assignatura un professor de la Facultat d'Economia i Empresa proporciona els fonaments teòrics de la matèria i els complementa amb diverses activitats pràctiques, individuals i en grup. En la segona part, els alumnes han de desenvolupar un projecte en grup per a la resolució d’un problema formulat genèricament pel professorat i relacionat amb la química. Aquest desenvolupament inclou la definició dels objectius i l’abast del projecte i la planificació detallada, d’una banda i com a pas previ, i la realització del projecte que permeti trobar solució al problema plantejat.

   

  Plans docents i horaris
  Grau de Química

   

  Campus virtual UB

 • Treball Final de Grau

  L’objectiu del Treball Final de Grau (TFG) és que l’alumnat apliqui, d’una manera integrada, els coneixements i les competències adquirits durant els seus estudis de grau a un problema de naturalesa química. Els TFG estan relacionats amb la recerca, la docència o l’aplicació de la química, i s'ajusten en continguts i dificultat al nivell propi d’uns estudis de grau.

   

  El TFG és un treball individual que l’alumnat desenvolupa sota la tutela d’un professor tutor, que actua de dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Aquest treball es pot desenvolupar als laboratoris de recerca del tutor però també es pot dur a terme parcialment o totalment en les instal·lacions d'una empresa/institució del sector químic.

   

  Informació general
  Plans docents i horaris
  Grau de Química

   

  Campus virtual UB

 • Classes de pràctiques de laboratori

Màster de Química Orgànica

 • Treball Final de Màster

  El Treball Final de Màster (TFM) és un treball experimental que ocupa tot un semestre i que es desenvolupa sota la direcció d'un professor tutor. L'estudiant aplica d’una manera integrada els coneixements i les competències adquirits en el Màster a la resoluciód'un problema real. Se sol realitzar als laboratoris de recerca del tutor però també es pot dur a terme parcialment o totalment en les instal·lacions d'una empresa/institució del sector químic.

   

  Informació general
  Màster en Química Orgànica

   

  Campus virtual UB

Material docent

Estructura de compostos orgànics i biomolècules
J. J. Centelles Serra, J. Farràs Soler, S. Imperial Ródenas i M. D. Velasco Castrillo
 
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2010
 
ISBN: 978-84-475-3427-2

Química Orgànica: estructura y reactividad
Seyhan Ege
Traducció: J. Farràs, J. García, F. Urpí
 
Reverté
1997
 
ISBN: 84-291-7065-0

Actvitat investigadora

Línies de recerca

Àrees d'interès

Química orgànica, metodologia sintètica, síntesi estereoselectiva, determinació estructural, espectroscòpia orgànica, molècules bioactives, química de nucleòsids, oligonucleòtids, modelització molecular, química computacional.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència