UBFQQO

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica


Recerca Línies de Recerca Grup Vincles


La nostra activitat investigadora està centrada en el desenvolupament de nous mètodes de síntesi estereoselectiva basats en la reactivitat d'enolats metàl·lics i la seva aplicació a la síntesi de compostos biològicament actius.


Actualment, estem explorant noves reaccions directes i estereoselectives d'N-acil tioimides amb un ampli ventall d'electròfils catalitzades per complexos de níquel(II). En particular, estem interessats en transformacions de tipus SN1 que transcorrin a través d'estats de transició oberts, tot aprofitant la reactivitat d'intermedis carbènics i oxocarbènics generats in situ per a la construcció asimètrica d'enllaços carboni-carboni en processos d'alquilació, aldólic, Michael i Mannich.


D'altra banda, el descobriment del caràcter birradicalari dels enolats de titani(IV) ens ha permès emprar-los per a la construcció estereoselectiva d'enllaços carboni-carboni i carboni-oxigen en processos que transcorren a través de mecanismes homolítics.


Al capdavall i tal i com advertíem de bon començament, intentem aplicar totes aquestes transformacions a la síntesi de productes naturals, la qual constitueix per a nosaltres una font d'inspiració i un banc de proves ideal per desenvolupar noves metodologies, senzilles i eficaces, de síntesi asimètrica.Recerca


Recerca

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència