UBFQQIOQORecerca

Secció de Química Orgànica

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Recerca i desenvolupament

La R+D té una llarga tradició dins la SQO. La pràctica totalitat dels seus professors estan involucrats en projectes de recerca i abasten tota una diversitat de temes. A grans trets, aquestes temàtiques es poden agrupar en quatre grans categories:

  • Disseny, síntesi i avaluació de molècules bioactives i processos d’interès per a la indústria farmacèutica La síntesi asimètrica (síntesis estereoselectives) és un element essencial en diverses línies d’aquest bloc. La química combinatorial és un element metodològic present en algunes d'aquestes línies.
  • Síntesi, estructura i aplicacions de pèptids, proteïnes i àcids nucleics Abasta tant molècules obtingudes per síntesi com per mètodes de biologia molecular i des del punt de vista metodològic la RMN hi te un paper molt important. Entre els seus objectius inclou també molècules de potencial interès farmacològic, aplicacions nanotecnològiques i la cerca de lligands.
  • Química supramolecular i materials orgànics. Engloba línies que exploren processos de reconeixement molecular, l’origen de la quiralitat en sistemes químics i la preparació i caracterització de materials orgànics. Les línies d’aquest bloc s’inscriuen en la interfase entre la química fonamental, la física i la biologia.
  • Química teòrica i computacional. L'element essencial d’aquest bloc és una sèrie de línies de recerca que exploren els fonaments teòrics de la reactivitat química o estudien processos que no són accessibles de forma experimental. Dins d’aquest bloc poden esmentar-se també les línies de recerca que utilitzen mètodes in silico per a la recerca de fàrmacs.

La informació detallada sobre la recerca de cada professor es pot trobar en la pàgina web del professor corresponent o visitant les pàgines dels grups de recerca de la SQO que es resumeixen en la columna de la dreta.

Membre de:

Reconeixement internacional de l'excel·lència